Jdi na obsah Jdi na menu
 

Rok 2016 (převedeno zde z úvodu), výpis relevantních poválečných archivních listin

 

Souhrnný částečný výpis z naznačených archivních listin, upraveno podle datování arch. dokladů:

 

Součástí této složky je i mimo jiné dopis:-Místní Národní Výbor v  Rájci nad Svitavou a správa velkostatku v Rájci nad Svitavou uplatňují v důsledku vládního prohlášení svůj nárok na znovu vrácení lesního majetku zabraného vojenskými lesními podniky ku zřízení vojenské střelnice na vyškovsku……

 ……zabrány byly postupně polesí Ostrova a Holštýna, jakož i některé louky z polesí Sloup a různé pastviny, kteréžto výměry ploch jsou známy jen správě vojenských lesních podniků.

Prosíme, aby rozhodnutí Ministerstva Národní Obrany ohledně velikosti vyškovské vojenské střelnice bylo nám laskavě co nejdříve oznámeno, abychom s event. navrácením zabraného lesního majetku mohli počítat.

Za MNV podepsáni: Správce velkostatku-Alfons Skoták, předseda MNV-Ant. Vladík a hospodářský referent MNV-Josef Bezděk. Dopis datován: Rájec, dne 28. května 1945.

Další složka.

Ministerstvo národní obrany, čj.: 10.023, zpracováno 5.VI.45. Zároveň vyřízeno-hospodářský zájem voj. správy lesů, Věc-Cvičiště Vyškov, vrácení zabraných prostor a objektů.

       K věci: Místní národní výbor v Rájci žádá vrácení zabraného majetku pro rozšíření voj. cvičiště                  ve Vyškově a činí dotaz zda MNO. nemá proti tomu námitek, protože nynější voj. správa může   tento zabraný majetek odevzdati v původním stavu.

U správy voj. lesů bylo zjištěno, že na původním cvičišti je mnoho enkláv, které při střelbě a používání cvičiště dělají potíže jak voj. správě, tak i majitelům a tyto daly by se odstraniti směnným jednáním se stranami.

Je zde možnost ponechati si z rozšířeného cvičiště německý lesní prostor, který by sloužil jako směnná hodnota.

..........

Exp.1 Místní národní výbor v Rájci,

Exp.2 Správa voj. lesů-MNO/III/8 odděl.

Dále v téže složce přípis pod čj. jak již uvedeno shora:

Čj.: 10.023 hl.št./1.odděl.1945. Datováno-Praha, 6. června 1945, Věc: Cvičiště Vyškov-vrácení zabraných prostorů a objektů. Příloha 1, adresováno-Správa voj. lesů MNO/III/8 odděl.

Celý text:

   Hlavní štáb má zájem, aby cvičiště u Vyškova bylo zachováno v původních hranicích, avšak odstraněny v rámci hranic všechny enklávy, které při používání cvičiště činily obtíže.

   Za předpokladu, že majitelé enkláv budou dobrovolně nakloněni k směnnému jednání, žádám, aby bylo zahájeno jednání o ponechání lesních komplexů Schöller, Salm a Lichtenstein v rámci lesního hospodářství cvičiště u Vyškova, které by sloužily jako směnné objekty.

       V příloze zasílám opis dopisu MNV. V Rájci.

Z Rozkazu: Přednosta 1. Odděl. Hl.št.: plk.gšt. Mil. KUKLA.

Další archivní složka:

Ministerstvo národní obrany hlavní štáb. oddělení I., označeno: Čj. 10123 hl. št. I.odděl. 1945. Uvedeno datování-7/VI.45.

Uvnitř písemnost, sedm stran: Ministerstvo národní obrany III/8 oddělení. 1945. Pod značkou 10123/1945.

Datováno-V Praze dne 7. června 1945.

Podepsán lesní rada. Následuje:

Aby nově organisovaná správa vojenských lesů na území výcvikových vojenských táborů mohla započíti s odstraňováním hospodářských škod napáchaných ve voj. lesích za války……

Mimo jiné je v písemnosti uvedeno pod bodem B.) ve Vyškově:

 

  1. Ponechati ve vlastnictví voj. správy lesy vyvlastněné okupanty pro rozšíření střelnice. Tyto lesy sice z části bezprostředně nesousedí se střelnicí, ale bude jich třeba na směny za nepříjemné enklávy na střelnici (obecní lesy, louky atp.) Jde o lesy prostírající se v pruhu na severozápadní straně střelnice ve výměře asi 5.000 ha.

Lesy patřily těmto vlastníkům:

  1. Velkostatek Rájec (hrabě Salm, Němec)
  2. Velkostatek Račice(cukrovarník Schöller,Němec)
  3. Velkostatek Rychtářov (arcibiskupství Olomouc)
  4. Stoupalovo rolnické družstvo (velkoagrár. družstvo)
  5. Kolonisační rolnické družstvo (velkoagrár. družstvo)

Eventuelní náhradu za lesy uvedené ad C-E mohou vyvlastnění žádati od kolonizačního úřadu v pohraničním území. Atd….

___________________________

V této fázi, jak shora uvedeno,  již takto mohlo dojít k tzv. kategorizaci osoby Němce Hugo Salma-Reifferscheidt -Raitz.

cool
Ministerstvo národní obrany ČSR, hlavní štáb, 1. Oddělení. 1945. Č.j.: 10023.

Věc: Voj. tábory-uvolnění zabraných ploch pro původní majitele.

Komise za účasti zástupců ministerstva vnitra, zahraničí, ochrany práce a sociální péče, pozemkového úřadu, ministerstva zemědělství, úřadu předsedy vlády, zemského národního výboru, okresního národního výboru v Benešově, národního výboru pro vyvlastněné oblasti v Praze a zástupce hlavního štábu 1. oddělení, konala se 8.6.1945 v zasedací síni ministerstva vnitra.

Předmět jednání:

Uvolnění rozšířených ploch bývalých čs. vojenských táborů a nově zbudovaných německou brannou mocí, pro návrat a osídlení bývalými majiteli. Komise kladla okamžitý požadavek na vojenskou správu, aby tato rozhodla, které vojenské tábory a nově zřízená cvičiště hodlá si ponechati a v jakém rozsahu. Jednalo se o tábory: Mílovice, Brdy, Benešov, Vyškov, Jihlava a jiné osamocené vojenské objekty na území ČSR.

Zástupce hlavního štábu 1. oddělení odebral se k hlavnímu štábu pro rozhodnutí a než se vrátil komise končila se závěrem na návrh zástupce hlavního štábu, aby vzhledem k závažnosti rozhodnutí vojenské správy vyzvedli si jednotliví členové komise písemné rozhodnutí do 9. června, s čímž všichni souhlasili.

Poznámka:

Komise chce s ochotou vyjíti vojenským požadavkům vstříc, avšak spěchá na rozhodnutí vojenské správy, aby mohla ukojiti žádosti vystěhovaných osob, které se již do zabraných oblastí na základě

rozhlasového prohlášení vlády do oblasti schromažďují. Dále je žádáno, aby do táborů a cvičišť a to zvláště do vojenského tábora v Benešově byli vysláni pyrotechnici k zneškodnění minových polí a podobných uzávěr.

Navrhuje se toto vyřízení (zde uveden pouze voj. tábor Vyškov):

2/ Vojenský tábor Vyškov:

Vojenská správa má zájem, aby cvičiště u Vyškova bylo zachováno v původní hranici, avšak odstraněny všechny enklávy v rámci hranic, které při používání cvičiště činily potíže. Za předpokladu, že majitelé enkláv budou dobrovolně nakloněni k smírnému jednání, žádám, aby bylo zahájeno jednání o ponechání lesních kompleksů Schöllera, Salm  a Lichtenstein v rámci lesního hospodářství cvičiště u Vyškova, které by sloužily jako směnné objekty.

……

Návrh na vyřízení:

Exp.1/ Ministerstvo vnitra.

Exp.2/Ministerstvo ochrany a práce a sociální péče-repatriační odbor.

Exp.3/Pozemkový úřad, Praha II. Václavské nám. 52.

Exp.4/Ministerstvo zemědělství.

Exp.5/Úřad předsedy vlády, Strakova akademie.

Exp.6/Zemský národní výbor na Smíchově

Exp.7/Okresní národní výbor v Benešově.

Exp.8/Národní výbor pro vyvlastněné oblasti….

Exp.9/MNO III/4. oddělení.

Exp.10/Správa vojenských lesů MNO III/8. Oddělení...

Exp.11/Místní národní výbor v Rájci.

Exp.12/Velitelství dělostřelectva-MNO.

1-11/ -Adresáti vyzvednou si čistopisy osobně u hl. št.1.oddělení/

……..

Součástí této písemné složky je i na shora uvedené v návaznosti vypracované usnesení komise, datováno Praha, 9.června 1945.

 

(V období války pod německým názvem “Truppen-Übungs-Platz Wischau“)

K výcvikovému táboru u Vyškova byla-9. června 1945 (Dědice), vydána zpráva, zřejmě pod stejným číslem jednacím (špatně čitelné) jako příloha 1. Věc: Souhrnná zpráva o stavu a poměrech na území Výcv. Táb. u Vyškova po 20.5.1945. Adresováno: Ministerstvu národní obrany, hl.št. 5. Odděl, Praha.

Mimo jiné uvedeno: „Předkládám MNO souhrnnou zprávu o stavu a poměrech v jakých byl Výcvik. tábor u Vyškova shledán po 20. květnu 1945 a o nynějších jeho poměrech.

  1. Rozsah území z r. 1938 a 1945…… Podle směrnic vydaných MNO převzala voj. správa V:T: do své moci stav z r. 1938 a ostatní území zabrané Němci je vráceno dřívějším majitelům, prostřednictvím příslušných okresních národních výborů. Jenom  ty statky, na které se majitelé nevrátí jsou spravovány nadále voj. správou ve spolupráci s nár. výbory……

V bodě V.:…že vyklizení obcí provedli víceroméně z důvodů politických /germanizačních/ a majetkových nikoliv vojenských….

____________________________________

Ministerstvo národní obrany, hlavní štáb-1. oddělení. Čj.: 208 Dův./hl.št.1.odděl.1945. Datováno 24.6.1945.

Otázka rozšíření tábora byla vyřešena čj.: 10023/hl.št. 1. odděl.1945. Dekretem presidenta republiky ze dne 19.5.1945 č. 5 Sb.z. a n. byla vyvlastnění němci prohlášena za neplatná a civ. obyvatelstvo se vrací do svých majetků.

Shora uvedený "skutkový stav věci byl zjištěn bez důvodných pochybností,", a je stavem postavený najisto, stalo se to nespornou právní skutečností, před vydáním dekretu presidenta republiky č 12/1945 Sb., ze dne 21.června 1945.

__________________________________________________

·         Usnesení Poslanecké sněmovny k problematice prezidentských dekretů 

"...právní a majetkové vztahy, které z nich (prezidentských dekretů) vyplynuly, jsou nezpochybnitelné, nedoknutelné a neměnné." 

 

Po vydání dekretu č.12/1945 Sb. bylo na podkladě žádosti MNV v Rájci  byla vydána konfiskační vyhláška Okresním  národním výborem (ONV) v Boskovicích ze dne 27.7.1945. Byla rozeslána všem 38 obcím v jejichž katastru se nacházely jednotlivé části konfiskovaného majetku Hugo Salma-R.-R.

Proti konfiskaci se H. Salm-R.-R. prostřednictvím právního zástupce JUDr. P. Krippnera odvolal.

Dne 28. srpna 1945 Okresní národní výbor v Boskovicích vyžádal si jaké stanovisko zaujímá Zemský národní výbor (ZNV) v Brně ve věci konfiskace zemědělského majetku německého státního příslušníka Hugo Salma-R.,-R. z Rájce nad Svitavou. Členové zemské vyšetřující komise při ZNV v Brně šetřením na místě samém  (!!!) a různých spisů zjistili, že Hugo Salm-R.,-R. je německé národnosti, což on sám též ani nepopírá……

_________________________

Dne 5.10.1945 podal H.Salm odůvodněnou žádost o zachování československého státního občanství podle §2 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 2.8.1945 č. 33. Sb.  V této době ale

Min. obrany stále drželo část převzatého nacistického majetku z vojenského prostoru Vyškov (pův. vlastníci -říšští občané H.Salm a Schoeller starší) a předalo je státu, který jej tak nabyl právoplatně, protokolem až po smrti H.Salma 6.3.1946.

 

Průvodní dopis-Ministerstvo zemědělství, ústřední ředitelství státních lesů a statků-skupina státních lesů, čj.: 81.O85-VIII/5-1946, Věc: Konfiskace-velkostatek Rájec-Blansko /bývalý majitel Hugo Salm-Reiferscheidt/-protokol o převzetí-rozdělovník.

Zde je mimo jiné uvedeno (přílohy): několik sekcí Ministerstva zemědělství, Národní pozemkový fond, Zemský národní výbor v Brně, Okresní národní výbor v Boskovicích, Úřad státní lesní služby dohlédací v Boskovicích, Ředitelství státních lesů a statků v Hodoníně.

Dále celková složka obsahuje přílohu č. 19.b. (Velkostatek Rájec-Hugo Salm-R.,-R.), kde na straně 55. Jsou uvedeny „Zůstatky k 11.11.1945.“, v oddílu “Dlužnici a věřitelé“ jsou uvedeny zajímavé záznamy, z nichž jeden je velmi závažný na str. 58. Pod bodem 145.: Deutsches Reich, Truppenübungsplatz, Vyškov pod odstavcem „dal“:- 3.000.000,-K (!!!), str. 57, bod č. 176.-Deutsche Arbeitsfront-členské přísp. , pod odstavcem „Dal“-942,-K.

V tomto oddílu ve finančních záznamech mimo jiné figurují i tato jména: Belcredi Karel, Líšeň (str.56., pol.č.131), JUDr. Krippner Pavel, Brno (str.56., pol.č.132),JUDr. Vladimír Dolanský, Brno (str.56., pol.č.133), JUDr. Gassauer Ant., Vídeň (str.56., pol.č.157), MUDr. Kyzling Antonín, Blansko (str.57., pol.č.61), Rakovčík Hubert, Rájec n.Svit. (str.57., pol.č.22), dále uvedeny české osoby a české firmy i některé další německé osoby a německé firmy. Tato příloha datována: 22. listopadu 1945.

 

Další postup byl dle obsahů archivních dokladů souběžně uložených v archivu Ministerstva zemědělství (z části očesaná složka) a Národního archivu Praha-Chodovec (dozoruje MV-ČR).

Zápis sepsaný dne 23. listopadu 1945 na správě velkostatku Rájec-Blansko v Rájci (Velkostatek Rájec-Blansko č.j. 304/46.)

Předmět jednání:

Předání lesního velkostatku Rájec-Blansko, bývalý vlastník Hugo Salm Reifferscheidt čsl. státu do správy ministerstva zem. /Podnik „Státní lesy a statky“-skupina státních lesů v dalším SLS/, konfiskováno podle dekretu presidenta republiky ze dne 21.6.1945 č. 12 Sb., a převzetí  tohoto majetku.

I.

Ministerstvo zemědělství /podnik SLS/ přejímá podle § 6 a 7 výše citovaného dekretu do vlastnictví lesní i jiné nemovitosti, jež až do provedení konfiskace náležely Hugo Salm-Reifferscheidttovi, politickém okr. Boskovice, v kat. území Blansko, Doubravice, Dolní Lhota, Housko, Holešín, Holštein, Horní Lhota, Karolin, Kuničky, Klepáčov, Lažanky, Lipovec, Němčice, Melenburg, Ostrov, Petrovice, Rájec, Ráječko, Rogendorf, Rudice, Suchdol, Sloup, Šošůvka, Těchov, Veselice, Vavřinec, Vilémovice a Ždár.

(Má poznámka: zvýrazněné obce/katastry/ zde výše, to zdůrazňuji pro další vzájemné porovnání dat, uvedeno níže.)

Velmi podrobná a důkladné vypracovaná složka tohoto Zápisu. Mimo jiné na druhé straně prvního listu zápisu se se uvádí: Část lesů velkostatku byla zabrána v r. 1941 pro vyškovskou vojeskou střelnici a zůstává prozatím ve správě min. národní obrany. Lesy tyto netvoří předmětem převzetí resp. Předání podle tohoto zápisu.

(Má poznámka: tyto dvě potržené poslední věty mají velkou důkazní hodnotu v porovnání i zde shora se zvýrazněnými katastry s dalšími níže uvedenými daty.)

Složka rovněž obsahuje další důležité záznamy, str. 75.-104., kde jsou uvedeny protokoly mimo jiné o předání orné půdy z parcelace velkostatku Rájec ……za účasti rolnické komise…

(Za Velkostatek Rájec-Blansko: národní správa Rájec n. Svit.-Vaňous, Novotný Karel, Josef Bezděk, Komárek, Fr. Mokrý Ed., Vymazal Rud., Hlaváček Fr. A Skoták Alf.(všichni v.r.).

 

Dále uvedeny  zápisy z jednotlivých katastrů, dohod o převzetí lesních a polních pozemků velkostatků Rájec-Blansko. Všude v těchto zápisech uvedeno: Velkostatek byl konfiskován Němci H.M.Salm-Reifferscheidttovi.

Zde však upozorňuji na důležitý fakt, že tato složka stejného obsahu z Národního archivu Praha-Chodovec obsahuje ještě důležitou průvodní listinu a další složku, které však v archivu Min. zemědělství zřejmě chybí (nebyly listiny u celkové složky  zařazeny a tudíž nebyly vydány, možná záměrně odstraněny /!!/):

_________________________

Zemský národní výbor v Brně přípisem 6. prosince 1945 potvrzuje nespornost konfiskační vyhlášky.

Konečné rozhodnutí ve věci bylo později, posláno právnímu zástupci H. Salma JUDr. Krippnerovi  výměrem Zemského národního výboru v Brně ze dne 16. září 1947 (č.j. 19251-VII/44-47, předseda Píšek a referent Životský).

Předtím ještě Úřad Okresního národního výboru (ONV) v Boskovicích zamítl pověřovací komisí výměrem ze dne 23.3.1946 č.j. 2718/350 žádost Hugo Salma-Reifferscheidta o vydání  osvědčení o národní spolehlivosti podle §1. odst. 4. dekretu č. 33/45 Sb. Proti tomu výměru se H. Salm odvolal (jeho právní zástupce, Salm byl již mrtev) 6.4.46. Další řízení neproběhlo, manželka H. Salma dne 18.8. 1952 prohlásila, že netrvá na projednání.

 

Další postup dle zápisu (pozn., již po smrti H.Salma-R.,-R./2.3.1946/):

Velkostatek Rájec-Blansko, čj.: 57341/46, „Zápis“ sepsaný dne 6. března 1946 v kanceláři Ředitelství vojenských lesů a statků v Plumlově, za přítomnosti 1) zástupců vojenské správy (v písemnosti uvedeni),  2) zástupce ministerstva zemědělství odboru IX, 3) zástupců Ředitelství státních lesů a statků v Hodoníně, 3) zástupců Správy SL Račice a SL Rájec.

Předmětem jednání jest převzetí lesního majetku zabraného německou vojenskou správou za okupace za účelem rozšíření vojenského cvičiště Vyškov a to podle dohody mezi ministerstvem zemědělstvím…..a  ministerstvem národní obrany, potvrzené výnosem ústředního ředitelství SLS ze dne 4. ledna 1946 čj. 162-VIII/5 1946 a výnosem MNO ze dne 9. února 1946, čj. 12384-let-1946.

Dále uvedeno v kapitole I.:

Za účelen rozšíření vojenského cvičiště Vyškov zabrala německá vojenská správa lesní majetek:

a)/část velkostatku Rájec-Blansko (Salm-Reiferscheidt)+výměra.

b)část velkostatku Račice (Schoeller)+ výměra.

Uvedeny ještě další dva body-c/ a d/, družstva.

Kapitola II.

Po revoluci ujala se správy tohoto lesního majetku československá vojenská správa, která ji vykonávala vrchní správou vojenských lesů v Plumlově a to od 10. Května 1945 do dnešního dne (má pozn. -6.3.1946). Stalo se tak proto, že nebylo rozhodnuto, zda nebude nutno ponechati polesí z důvodů vojenských v rámci střelnice.

Na str 2., 3. položka:

Nemovitosti uvedené v čl. 1 pod lit. a), b), byly podle dekretů č. 12/45 a 28/45 Sb. konfiskovány, tyto konfiskační podstaty odevzdávají zástupci vojenské správy zástupcům Státních lesů a statků do držby, užívání a správy a sice v těch mezích a hranicích, jak jich československá vojenská správa dosud užívala a užívá a v tom stavu, v jakém se současně nachází s inventářem a zásobami a zástupci státních lesů a statků tyto podstaty ve shora uvedeném stavu přejímají do držby, správy a užívání. Atd.

Na str. 5, Příloha č. 1, je uveden: Seznam nemovitostí převzatých od velkostatku Rájec pro rozšíření střelnice Vyškov v době okupace podle kat. území.

Kat. území (u všech rovněž uváděna výměra v ha):  Senetářov, Jedovnice, Kotvrdovice, Rogendorff, Kulířov, Lipovec, Holštýn Housko, Šošůvka, Sloup, Molenburk.

Atd.

_____________________________________________________________________

Porovnání dokladů shora zde uvedených s další ověřenou archivní tištěnou písemností z Historického vojenského archivu Praha: Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé 1946, Interpelace č. 163. Poslanců Blahy a Šlinga (uvedeno i na internetu) ministru zemědělství o

repatriaci přestěhovalců z obvodu vojenské střelnice a vojenského výcvikového tábora u Vyškova na Moravě. Popisovány v písemnosti velmi dramatické poměry vystěhovaných  20.000 čs. obyvatel z cca 40 českých  vesnic.

V Interpelaci  jsou vedeny  obce, z kterých bylo obyvatelstvo vystěhováno. Ze soupisu uvádím jen soudní okres Blansko:  Molenburk, Housko, Lipovec, Marianín, Kulířov, Senetářov, Kotvrdovice a Rogendorf.

Tato interpelace je datována-Praha dne 11. února 1946.

_____________________________

Pokud tedy porovnáme jen ty zvýrazněné obce Molenburk, Housko, Lipovec a Rogendorf, které byly celé Německou říší nejdříve vyvlastněny ( jak majetek těchto českých obcí, tak majetek všeho čs. obyvatelstva) s dokladem provedení předání majetku, jak shora uvedeno výše. Předání lesního velkostatku Rájec-Blansko, čj. 304/46., bývalý vlastník Hugo Salm Reifferscheidt čsl. státu dne 11. listopadu 1945 (zvýrazněně uvedeny tytéž katastry-obce),  s porovnáním s dalším předáním lesního majetku, Velkostatek Rájec-Blansko (zde uvedeno výše) -převzetí  lesního majetku zabraného německou vojenskou správou za okupace za účelem rozšíření vojenského cvičiště Vyškov a to podle dohody mezi ministerstvem zemědělstvím…..a  ministerstvem národní obrany , čj.: 57341/46, ze dne 6. března 1946 (opět uvedeny zvýrazněně tytéž katastry-obcí), tak by z toho porovnání měl plynout jediný důkazní závěr:

Z celkově za války zabraných obcí Molenburk, Housko, Lipovec a Rogendorf  Německou říší, bylo z těchto katastrů také z části zabrán majetek  velkostatku Rájec-Němec  Hugo Sal-R.,-R. pro německé vojenské cvičiště Vyškov-Wehrmacht -„Truppen-Übungs-Platz Wischau“ (ovšem, pravděpodobně za finanční vyrovnání jak shora uvedeno v účetnictví velkostatku Rájec-

3.000.000,-K/v protekt. měně zřejmě 30.mil.K/), ale část majetku z těchto vyjmenovaných zabraných katastrů Hugo Salmovi-R.,-R. zůstal (po válce ono předání majetku státu z 11.11.1945). Tím ovšem Velkostatek Rájec-H.Salm-R.,R. by musel za války hospodařit na části svého majetku na území Německé říše, zabraného čs. území, které však nebylo součástí vojenského prostoru a měl by tak být jako Němec Hugo Salm-R.,-R. s Německou říší přímo provázán!

Kdyby tomu tak nebylo, nemohlo by po válce být příslušnou formou předán majetek Velkostatku Rájec státu jak uvedeno dle zápisu z 11.listopadu 1945 (zde str. 7.), ale pokud by to bylo vše jen z území německého vojenského cvičiště, bylo by předání majetku Velkostatku Rájec po válce jen od Ministerstva obrany ve prospěch státu-ČSR (Min. zemědělství).

__________________________

Vyvstává tu však ještě jedna důkazní rovina. V těch úředních procesech, jak jsou shora uvedeny, jsou vícekrát uváděny Místní národní výbor v Rájci, nadřízený Okresní národní výbor v Boskovicích, a oběma nadřízený Zemský národní výbor v Brně v úředních rozhodnutích vycházejících v neprospěch Hugo Salma-R.,-R., jak pak by za tak precizně provedeného

konfiskačního řízení a důkazního šetření by následně vůbec mohl Okresní národní výbor v Boskovicích vydat jen tak H.Salmovi-R.,-R. prozatímní čs. občanství, aniž by zpětně neprovedl důkladnou úřední revizi, jistě v nutnosti  v projednání se všemi  příslušnými orgány,  všech těch předchozích procesů- úředních rozhodnutí ohledně osoby H. Salma-R.,-R. i s odsouhlasením nadřízeného orgánu ZNV Brno. Patřičně by to muselo být i úředními listinami dokumentačně doložitelné.  Nic takového však neexistuje, nic takového, jak se to jeví, nebylo zpětně provedeno. Pak tedy dvě odlišné listinné verze „vydaného“ prozatímního čs. občanství Hugo Salmovi-R.,-R. v r. 1946 se jeví, byť jako listinné falzum, či jako naprosto některým úředníkem z ONV v Boskovice neoprávněně vydané tyto listiny, které nemohou mít snad dnes žádnou váhu a tak i splňovat základní podmínky pro vydání takových dokladů, když tentýž úřad-ONV Boskovice, i s nadřízeným Zemským národním výborem v Brně, jsou uváděny v rozdělovníku u provedeného konfiskačního řízení (čj.: 81.O85-VIII/5-1946) na majetek Hugo Salma-R.,-R., velkostatek Rájec (vis výše).

Finanční podporu postiženým v obcích na území bývalých německých vojenských cvičišť u Vyškova  na Milovicku a v Brdech mimo jiné projednávala vláda ve své 55. schůzi, konané 7.května 1946. Dle dokladu: Úřad předsednictva vlády, čj. 967/dův./46., Věc: Usnesení 55. Schůze druhé vlády ze dne 7.května 1946., Určeno: 1)Kanceláři presidenta republiky, 2)Všem pánům členům vlády, 3)Panu předsedovi nejvyššího účetního kontrolního úřadu. Usnesení provede předseda vlády.

Dle bodu 5) Vláda se usnáší na návrh ministra vnitra ze dne 6.května 1946, č. G-8307-29/4-46, z podnětu zemského národního výboru v Brně, že ukládá ministru vnitra, aby po případné dohodě s ministrem financí dal vyplatiti postiženým osobám v obcích, nalézajících se na území bývalých vojenských střelnic u Vyškova zálohy na náhrady válečných škod, a to prostřednictvím Zemského národního výboru v Brně do výše 20 milionů Kč z úvěrových prostředků přikázaných na úhradu náhrad za válečné škody.   Provede: ministr vnitra v případné dohodě s ministrem financí.

Konec.

______________________________________________________